Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Aktuality, Lipník nad Bečvou

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka

AktualityInformace

 Informace o přijímacím řízení na rok 2023/2024

Talentové zkoušky do hudebního oboru se budou konat 5. a 6. června 2023 v sále ZUŠ, v budově Havlíčkova 643

Talentové zkoušky do výtvarného oboru se budou konat 5. a 6. června 2023 v budově Zahradní 1330

Přihlášku najdete na úvodní stránce školy v pravém horním rohu, po vyplnění údajů odklikněte odeslat. Na základě přihlášky budete pozváni k talentovým přijímacím zkouškám.

 

Kritéria pro přijímání žáků do hudebního oboru:

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělání na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Minimální počet bodů pro přijetí je 12.

Přijetí uchazeče ke studiu je závislé na celkové kapacitě školy.

 

Přípravné studium HO /5 - 6 let/

Ověření předpokladů ke vzdělání

- Zpěv písně (Ovčáci čtveráci, Prší, prší, Kočka leze dírou či jiné) 0 – 5 b.

- Zopakování zahraného nebo zazpívaného tónu 0 – 5 b.

- Zopakování krátkých rytmických útvarů 0 – 5 b.

- Hudební paměť- rozpoznání melodie známé písně 0 – 5b.

 

Studium I. a II. stupně HO /od 7 let/

Do hudebního oboru jsou přijímáni žáci na základě talentové zkoušky.

- Zpěv písně 0 – 5 b.

- Intonační schopnosti – intonace předehraných tónů a rozpoznání výšky tónu /vysoký - hluboký/ 0 – 5 b.

- Rytmické schopnosti – zopakování krátkých rytmických útvarů 0-5 b.

- Hudební paměť - rozpoznání melodie známé písně 0 – 5b.

- Fyziologické předpoklady ke hře na zvolený nástroj

 

Kritéria pro přijímání žáků do výtvarného oboru

Na talentové zkoušce je zájemcům o přípravné studium VO /5- 7 let/ i studium I. a II. stupně /od 7 let/ zadán výtvarný úkol - zpravidla se jedná o kresbu. Při posuzování výtvarného úkolu vycházíme z těchto kritérií:

- Držení psacího náčiní 0-5 b.

- Spontánnost kresby 0-5 b.

- Rozeznání barev 0-5 b.

- Smysl pro plochu 0-5 b.

 

Bodové ohodnocení

5 bodů: sebejistý projev, bezchybné splnění úkolu

4 body: sebejistý projev s drobným zaváháním

3 body: provedení úkolu s lehkými nedostatky

2 body: nepřesné zvládnutí úkolu, nedodržení výše uvedených kritérií

1 bod: velmi nejisté provedení všech úkolů

 

Podmínky přijetí nového žáka ke studiu na ZUŠ

- Ke dni zahájení školního roku /4. 9. 2023/ musí žák dovršit věkovou hranici min. 5 let

- Úspěšné vykonání talentové zkoušky

- Po následném obdržení informace o návrhu k přijetí ke studiu musí být ve stanoveném termínu provedena úhrada školného (úplata za vzdělání žáka)o

- Uchazečům, kteří splnili kvalifikační předpoklady, ale nebyli z kapacitních důvodů přijati, bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity ve zvoleném oboru. V případě uvolnění kapacity školy mohou být následně vyzváni k dodatečnému zápisu.

- Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikační předpoklady, nebudou přijati ke studiu a bude jim zasláno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

 

 Výsledky přijímacích zkoušek

Jak zjistím, je-li moje dítě přijato a kdo jej bude učit?

Výsledky najdete od 1. 7. 2023 a postupujte následovně:

Jděte na stránky www.izus.cz

Klikněte na PŘIHLÁŠKA

V levém sloupci opět zvolte Přihláška - vedle vpravo se objeví tlačítko INFORMACE O PŘIJETÍ, klikněte na něj a vyplňte požadované údaje.

Zobrazí se jméno a email učitele, ke kterému bude Vaše dítě chodit. Pokud se po 1. 7.  objeví text "žák dosud nebyl zařazen k učiteli", pak to znamená, že žák nebyl přijat a rodiče budou školou kontaktováni.

Informace k platbě úplaty za vzdělání:

Příkaz k úhradě obdržíte na Vámi uvedenou a u nových žáků i ověřenou emailovou adresu v průběhu července a srpna. Věnujte pozornost termínu splatnosti 20. 8. 2023.

 

    Dvořákův  Lipník

9. ročník Celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua

proběhne v květnu 2025

 

Vyhláška zálohových plateb úplaty za vzdělání platných pro školní rok 2023/24

Hudební obor                                                             měsíčně                  za pololetí

1. přípravná hud. výchova 1. r.                          220,- Kč              1 100,- Kč

2. přípravná hud. výchova 2. r.                          360,- Kč              1 800,- Kč

3. ind. výuka - hra na nástroj I. a II. stupeň       360,- Kč              1 800,- Kč

4. sólový zpěv a obligátní klavír                       380,- Kč               1 900,- Kč

Výtvarný obor

1. přípravné výtv. vyjadřování                          220,- Kč                1 100,- Kč

2. výtvarná tvorba I., a II. stupeň                      240,- Kč                1 200,- Kč

3. rozšířená výuka                                             260,- Kč                1 300,- Kč 

V ceně úplaty za vzdělávání v hudebním oboru je zahrnuta i výuka přiřazených předmětů, jako je hudební nauka, komorní hra, hra v souboru apod. Tyto předměty jsou nedílnou součástí výuky na ZUŠ a žáci jsou povinni je pravidelně navštěvovat. Výše úplaty za vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 70/2019 o základním uměleckém vzdělávání. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy 19-4213640237/0100, variabilní symbol generuje program školy www.iZUS.cz Veškeré úplaty za vzdělávání žáků musí být uhrazeny za 1. pololetí do 20. 8. 2023, za 2. pololetí do 20. 2. 2024. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem po předchozím projednání i jiný termín úhrady /čtvrtletní nebo měsíční platba/. Splátkový způsob platby se stanovuje na základě písemné žádosti. V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu, přestává být žák v souladu s výše uvedenou vyhláškou žákem školy. Ve výjimečných případech je možné platit v kanceláři školy.

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník

proběhne v květnu 2024 

Pojďte se spolu s námi podívat na přehlídku, která se uskutečnila v květnu 2021                                                                                       

https://youtu.be/uWQVAQbuDgQ

Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Dáváme příležitost všem žákům ZUŠ, kteří se věnují čtyřruční hře a hře na dva klavíry, chtějí si zahrát a porovnat svou úroveň s ostatními, inspirovat se a v roce 2025 se bez obav přihlásit do IX. ročníku celostátní soutěže ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Podmínky účasti:

Povinné skladby nejsou stanoveny /skladby A. Dvořáka jsou vítány, nejsou však podmínkou účasti/, stanovujeme pouze časové omezení repertoáru do 15 minut.

Studijní oboryKontakty

Havlíčkova 643, hudební obor
Tel.: +420 581 773 778

Zahradní 1330, výtvarný obor
Tel.: +420 581 771 857

E-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Adresa

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka
Havlíčkova 634
75131 Lipník nad Bečvou

Copyright (c) 2018 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, www.zuslipnik.cz, design a kód wedipa.com